!!! ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ !!!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για λόγους προστασίας από τη μετάδοση του Covid-19, η επίσκεψη στο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από ραντεβού και τηλεφωνική συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και
του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
σας. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις
εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική
οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της
αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να
ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:

α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών (συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και το e-mail τους)
δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου
να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω
παρόχους.

β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων (συγκεκριμένα το e-mail
τους) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από́ τη σχολική́ μονάδα λόγω της ιδιότητάς τους ως
μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το Ελληνικό́
Δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής
σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του
Ελληνικού́ Δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά́ τις κείμενες διατάξεις, για τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά́ την περίοδο
εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, οι
μαθητές/τριες κατά́ τη συμμετοχή́ τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε
συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό
φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού́ χώρου, κατ’
επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά́ προκειμένου να καταστεί τεχνικά́ δυνατή́ η
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν
μέσω λογισμικού́ πλοήγησης (browser), και αποκλειστικά́ για όσο χρονικό́ διάστημα ισχύουν τα
έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφούν
από́ τους εν λόγω παρόχους. Ακόμη και εάν οι μαθητές επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την
εφαρμογή της Webex, και όχι τη σύνδεση μέσω λογισμικού πλοήγησης, και πάλι στο πεδίο email
δεν απαιτείται το προσωπικό τους email, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί ένα τυχαίο, εικονικό email,
π.χ. aa@aa.com, το οποίο ομοίως κοινοποιείται αποκλειστικά για όσο χρονικό́ διάστημα ισχύουν
τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφεί
από́ τους εν λόγω παρόχους.

Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από
αυτήν που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλει να λαμβάνει
κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να
συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το
σχεδιασμό και εξ ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η παροχή προς όλους/ες του δημόσιου
αγαθού της εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Η
νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων εδράζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ.
συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ.

Τονίζεται ότι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται
επεξεργασία. Επίσης, οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν,
εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους/τις
εκπαιδευτικούς, ονοματεπώνυμο για τους/τις μαθητές/τριες), έτσι ώστε να είναι δυνατή η
ταυτοποίησή τους. Επιπλέον, μπορεί να ικανοποιηθεί τόσο το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα
δεδομένα πρόσβασης όσο και -–υπό προϋποθέσεις- το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από́ το
Ελληνικό Δημόσιο/τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής
εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τέλος,
προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ελληνικό
Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματα των χρηστών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω
της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας cst@minedu.gov.gr.

 

Νέα Ωρολόγια Προγράμματα και Τμήματα – Οδηγίες για τους μαθητές

 

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ – κλικ εδώ

 

ΝΕΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ – 3ο ΕΠΑΛ (ΑΠΟ 18-5-2020)

ΤΜΗΜΑΤΑ – Ε.Κ. (ΑΠΟ 18-5-2020)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – 3ο ΕΠΑΛ (ΑΠΟ 18-5-2020)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – Ε.Κ. (ΑΠΟ 18-5-2020)

 

 

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ_2020_ΑΔΑ Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2020 ΑΔΑ ΩΙΗ346ΜΤΛΗ-ΗΥΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2020 ΑΔΑ 6ΟΑΖ46ΜΤΛΗ-Ψ70

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ_2020_ΑΔΑ 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ

Οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας

6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19, ΣΥΝΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΝ COVID-19

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

COVID-19, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ’ Λυκείου για τη Δευτέρα 11-5-2020

Γ Πληροφορικής

Δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα.

 

Γ Μάρκετινγκ

1η ώρα – 7η ώρα: Καλύβα

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο 5ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής.

 

Γ Αισθητικής

3η ώρα: Τσάπου

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής.

 

Γ Κομμωτικής

2η ώρα: Τσάπου

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής.

!!! ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!! – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, οι μαθητές, με την έναρξη των μαθημάτων, έχουν τη δυνατότητα να μην προσέλθουν στα μαθήματα αν:

Α) ανήκουν σε ευπαθή ομάδα

Β) συγκατοικούν με ευάλωτα άτομα

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν με e-mail.

Οι απουσίες των μαθητών που δε θα προσέλθουν στο σχολείο δε θα ληφθούν υπόψη.

Υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ για μαθητή/τρια που ανήκει σε ευπαθή ομάδα,  κλικ εδώ(έγγραφο Word)  ή  κλικ εδώ(pdf)

Υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ για μαθητή/τρια που συγκατοικεί με ευάλωτα άτομα κλικ εδώ(έγγραφο Word)  ή  κλικ εδώ(pdf) 

(Αν δεν έχετε το Microsoft Word, μπορείτε να εκτυπώσετε το αρχείο pdf, να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε στο e-mail του σχολείου σαν φωτογραφία που δε θα ξεπερνάει το μέγεθος των 2 Mb).

 

Τηλ. Σχολείου 210 2448602

E-mail σχολείου : mail@3epal-acharn.att.sch.gr.